شرکت ساراتل ایران

  پرینت

  معرفی مدیران شرکت

  نام و نام خانوادگی

  سمت

  آخرین مدرک تحصیلی

  محل اخذ آخرین مدرک

  سابقه کار

  محمد حسن ایلدرم

  عضو هیئت مدیره و مدیرعامل

  لیسانس مهندسی عمران

  دانشگاه بنگلورهندوستان

  30سال

  اکبر ناصری

  مدیر فنی

  لیسانس مهندسی عمران

  دانشگاه ارومیه

  20سال

  رضادهقانی محمودآبادی

  رئیس بخش تأسیسات

  لیسانس مهندسی مکانیک

  دانشگاه سیستان و بلوچستان

  24سال

  فرزاد ثابت

  مدیرمالی وذیحسابی

  لیسانس اقتصاد

  دانشگاه شهید باهنرکرمان

  25سال

  Powered by PARS DATA