شرکت ساراتل ایران

  • پروژه‌ها
  • در حال اجرا
  • مرکز صدا و سیمای کرمان
  پرینت

  تصاویر پروژه

  • پروژه کرمان1||||1017||||تصاویر پروژه مرکز کرمان
  • پروژه کرمان2||||1018||||تصاویر پروژه مرکز کرمان
  • تصویر کرمان3||||1019||||تصاویر پروژه مرکز کرمان
  • تصویر کرمان4||||1020||||تصاویر پروژه مرکز کرمان
  • تصویر کرمان5||||1021||||تصاویر پروژه مرکز کرمان
  • تصویر کرمان6||||1023||||تصاویر پروژه مرکز کرمان

  مشخصات کلی


  کارفرما
  : سازمان صدا و سیمای ج.ا.ا.

  مبلغ قرارداد: 77.350 میلیون ریال

  زیربنای ساختمان: 11000 مترمربع

  نوع اسکلت: فلزی

  پروژه احداث ساختمان مرکز جدید صدا و سیمای کرمان


  این پروژه دارای زیربنایی حدود 11000 مترمربع و شامل استودیوهای رادیویی و تلویزیونی، نودال، رژی، فضای اداری، کتابخانه، تأسیسات مکانیکی و برقی خاص و سیستمهای آکوستیک کامل استودیوهای پخش می‌باشد.
  پروژه در قالب 4بلوک جداگانه حداکثر در 2طبقه اجرا می‌شود که تا دیماه سال94 حدود 60 درصد پیشرفت داشته است.

  • تصویر هوایی پروژه مرکز جدید صدا و سیمای کرمان||||1016||||تصویر هوایی کرمان
  Powered by PARS DATA