شرکت ساراتل ایران

  پرینت

  معرفی اعضاء هیئت مدیره شرکت ساراتل ایران

  §       آقای مهندس محمدحسن ایلدرم                  عضوهیئت مدیره و مدیرعامل

  §       آقای مهندس آرش قندچی                          رئیس هیئت مدیره

  §       آقای سیدعبداله عظیمی                             نایب رئیس هیئت مدیره

  Powered by PARS DATA